Проєкт рішення “Про  затвердження «Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Володимирецький  центр первинної медико-санітарної допомоги»  на 2021-2022 роки на території Рафалівської селищної територіальної громади”

УКРАЇНА

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________  сесія  VIІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

від  _____________ 2021 року                                                                      №

 Про  затвердження «Програми фінансової підтримки

Комунального некомерційного підприємства

«Володимирецький  центр первинної

медико-санітарної допомоги»  на 2021-2022 роки

на території Рафалівської селищної територіальної громади

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виконання вимог законодавства щодо забезпечення надання якісної первинної  медичної допомоги, створення  належної  матеріально-технічної бази лікувального закладу, керуючись  статтею 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рафалівська селищна  рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити програму фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Володимирецький  центр первинної медико-санітарної допомоги»  на 2021-2022 роки на території Рафалівської селищної територіальної громади (далі – Програма (додається).
 2. Рафалівській селищній раді забезпечити  організаційне виконання Програми.
 3. Фінансовому відділу щороку передбачати в місцевому бюджеті необхідні кошти для виконання завдань Програми виходячи із можливостей дохідної частини бюджету.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, податків, комунальної власності та енергозбереження (Любов МОРОЗ).

 

 

Селищний голова                                                                 Василь СОВГУТЬ

 

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                            рішенням сесії Рафалівської селищної  ради

                                             від  «     »                     року    №

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки

Комунального некомерційного підприємства «Володимирецький  центр первинної медико-санітарної допомоги»  на 2021-2022 роки на території Рафалівської селищної територіальної громади

 

Паспорт Програми

 

1 Ініціатор розроблення Програми Рафалівська селищна територіальна громада
2 Розробники Програми Комунальне некомерційне підприємство “Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги” та Рафалівська селищна територіальна громада
3 Відповідальні виконавці Програми Комунальне некомерційне підприємство “Володимирецький  центр первинної медико-санітарної допомоги” та Рафалівська селищна територіальна громада
4 Учасники Програми Комунальне некомерційне підприємство

“Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги” та Рафалівська селищна територіальна громада

5 Термін реалізації

Програми

2021-2022 роки
6 Загальний обсяг  фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми, тис. грн. всього, у тому числі 975,0 тисяч гривень

 

7.1 Державний бюджет
7.2 Місцевий бюджет 975,0 тисяч гривень
7.3 Власні кошти підприємств
7.4 Кошти інших джерел

  

Загальні положення

         Здоров’я є найважливішим з прав людини та найвищою людською цінністю, від якої залежить економічний, фізичний та духовний потенціал суспільства. Це показник соціального і культурного прогресу, один із головних елементів національного багатства. Доступність, якість, сучасність, ефективність, ресурсна забезпеченість медичної допомоги є основою для забезпечення високих стандартів  рівня здоров’я та покращення якості життя населення.

Програма фінансової підтримки  закладів охорони здоров’я первинної медико-санітарної допомоги (далі-Програма)  орієнтована на забезпечення надання якісної первинної  медичної допомоги, створення  належної  матеріально-технічної бази лікувального закладу.

Програма фінансової підтримки  первинної медико-санітарної допомоги Рафалівської селищної територіальної громади на 2021-2022 роки розроблена  на підставі  Цивільного кодексу України від 16.01.2003р.№ 435-IV, Закону України від 19.10.2017 №2168-VIII “Про державні  фінансові гарантії медичного обслуговування” , Закону України   від 14.11.2017 року № 2206-VIII “Про підвищення доступності  та якості медичного обслуговування у сільській місцевості”, розпорядження Кабінету Міністрів України від  30.11.2016р.№ 1013-р. “Про схвалення  Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я”.

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала первинну медичну допомогу (ПМД) найбільш важливим елементом національних систем охорони здоров’я (ОЗ). Доведено, що диспропорції між ПМД  і спеціалізованою допомогою у країнах з низьким і середнім рівнем доходів залишаються джерелом неефективності й нерівності в охороні здоров’я населення.

Світовий досвід показує, що одним із головних пріоритетів  розвитку національної системи  охорони здоров’я є розвиток та налагодження ефективного функціонування системи надання населенню  первинної медико-санітарної допомоги та  її доступності.

На даний час медичний заклад охорони здоров’я Рафалівської селищної територіальної громади забезпечений необхідним кадровим потенціалом та не в повному обсязі матеріально-технічною базою, має в своєму складі всі необхідні структурні підрозділи для надання  медичної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності, відповідно до законодавчих актів України.

Розвиток первинної медичної допомоги на території Рафалівської селищної територіальної громади реалізується по наступних основних напрямках:

 1. Сприяння досягненню рівності, солідарності та соціальної справедливості щодо здоров’я населення за рахунок забезпечення універсального доступу та соціального захисту населення;
 2. Забезпечення людино-орієнтованого підходу, що враховує потреби та очікування людей, з метою підвищення результативності та ефективності медичних послуг для населення;
 3. Підвищення рівня здоров’я громад шляхом інтеграції ПМД і заходів громадського здоров’я;
 4. Зміна принципів управління закладами ПМД шляхом відмови від командно-адміністративних методів управління та впровадження гармонізованого, репрезентативного, соціально інтегрованого, заснованого на переговорах методу управління.

Тому головним завданням КНП «Володимирецький ЦПМСД» залишається забезпечення населення комплексними та інтегрованими послугами зі всебічної, безперервної і пацієнт-орієнтованої первинної медичної допомоги, спрямованої на задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров’я, профілактики захворювань, зменшення потреби в госпіталізації та покращення якості життя.

Пакет медичних послуг, які надаються за програмою медичних гарантій та оплачуються Національною службою здоров’я України не забезпечує в повній мірі видатки  охорони здоров’я для надання належної медичної допомоги населенню.

Фінансова підтримка на сьогодні сформована як єдина мережа інформаційного забезпечення підрозділів ПМД, створено  реєстр пацієнтів, система моніторингу за їх здоров’ям, здійснюється заходи з розвитку телемедицини.

 

 Мета Програми

Метою програми первинної медико-санітарної допомоги є забезпечення мешканцям Рафалівської селищної територіальної громади зниженням рівня захворюваності, інвалідності та смертності  населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної  первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Покращення якості первинної медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися  Володимирецьким   центром первинної медико-санітарної допомоги.

Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання якісної,  своєчасної первинної медичної допомоги.

 

Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Для досягнення мети цієї Програми шляхами розв’язання проблем є:

 • пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги шляхом удосконалення надання кваліфікованої первинної медичної допомоги, а також лікувально-профілактичної допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг мешканцям Рафалівської селищної територіальної громади;
 • удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до світових стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я, а саме оснащення структурних підрозділів закладу медичною апаратурою, обладнанням та інструментарієм відповідно до табеля оснащення затвердженого
 • проведення капітальних та поточних ремонтів,
 • забезпечення автотранспортом,
 • інформаційно-технічне забезпечення структурних підрозділів закладу;
 • покращення фінансового забезпечення, в тому числі шляхом залучення позабюджетних коштів із різних джерел  фінансування, не заборонених  чинним законодавством.

 

 Напрями діяльності та заходи Програми

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності комунального некомерційного підприємства «Володимирецький  центр первинної медико-санітарної допомоги»  є:

 • медична практика з надання первинної медичної допомоги населенню;
 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
 • організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 • проведення профілактичних щеплень;
 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
 • консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
 • взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • участь у проведенні інформаційної та освітньо -роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;
 • участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги в Володимирецькій територіальній громаді та шляхів їх вирішення;
 • надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги у Рафалівській селищній територіальній громаді;
 • визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною первинною медичною допомогою;
 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників закладу;
 • залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
 • координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;
 • надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
 • надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Рафалівської селищної територіальної громади;
 • інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

 

Очікувані  результати та ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

– удосконалити та підвищити ефективність роботи об’єктів охорони здоров’я;

– покращити забезпечення об’єктів охорони здоров’я медичним обладнанням, інвентарем,  матеріалами;

– забезпечить населення ефективними  лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

– забезпечить зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази об’єктів охорони здоров’я;

– забезпечить матеріальну мотивацію праці медичних працівників;

– зменшить енерговитрати,  за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання.

 

Фінансова підтримка виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України  за рахунок:

 • коштів місцевого бюджету ;
 • коштів державного бюджету;
 • залучень благодійних коштів, а також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються комунальним некомерційним підприємством «Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги» на виконання запланованих заходів Програми, згідно додатку.

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання  Програми фінансової підтримки Володимирецького центру первинної медико-санітарної допомоги

на 2021-2022 роки на території Рафалівської селищної територіальної громади

з/п

Найменування

завдання

Перелік заходів

програми

 

Джерела

фінансування

Орієнтовний

обсяг фінан-сування,тис. грн.

У тому числі за роками
2021 2022
КНП “Володимирецький  центр первинної медико-санітарної допомоги”
1 Придбання лікарських засобів для знеболення паліативних хворих, які не підписали декларацію з сімейним лікарем -придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів . Місцевий бюджет 20,0 10,0 10,0
2 Придбання лікарських засобів для надання невідкладної допомоги по само зверненню (пацієнти, що не підписали декларації, іногородні і т.д.) -придбання лікарських засобів. Місцевий бюджет 20,0 10,0 10,0
3 Комунальні послуги та енергоносії, відшкодування за спожите тепло -оплата комунальних послуг,

-відшкодування за спожите тепло

Місцевий бюджет 500,0 250,0 250,0
4 Оплата послуг (крім комунальних) в тому числі встановлення відеонагляду – згідно заключених договорів на оплату послуг. Місцевий бюджет 30,0 20,0 10,0
5 Виявлення та профілактика інфекційних захворювань на території Рафалівської селищної територіальної громади по наказах (по потребі), поширення, діагностики та лікування на території Рафалівської селищної територіальної громади коронавірусу COVID-19 –     придбання тест-систем для раннього виявлення інфекційних захворювань,

–     придбання вакцини,

–     профілактика поширення інфекційних захворювань.

Місцевий бюджет 60,00 30,00 30,00
6 Придбання транспортних засобів типу «А» Придбання 2 скутерів для середнього медичного персоналу Місцевий бюджет 45,0 45,0
7 Проведення капітальних та поточних ремонтів, реконструкцій та реставрації  структурних підрозділів лікувального  закладу, проведення устрою  – підрозділів до відповідності вимогам «Доступність будинків та споруд для маломобільних груп населення»: Оплата робочих проектів капітального  ремонту, виготовлення та коригування

проектно-кошторисної документації, реконструкція та капітальний ремонт структурних підрозділів центру, виготовлення технічних заключень по відповідності умов «Доступність будинків та споруд для маломобільних груп населення».

Місцевий бюджет 300,0 150,0 150,0
  ВСЬОГО     975,0 515,0 460,0

    

 

       

   Заступник селищного голови                                                                                                                                  Марія ОШУРКО

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *