Проект рішення “Про перейменування комунального позашкільного закладу «Рафалівська дитяча музична школа»”

УКРАЇНА

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ____________________ сесія  VIІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

проект

        червня  2021 року                                                                                  №

 

Про перейменування комунального

позашкільного закладу

«Рафалівська дитяча музична школа»

 

З метою реалізації державної політики в галузях освіти, культури, молоді і спорту, враховуючи  статті 12, 13,14  Закону України “Про освіту”, керуючись статтею 43 та пунктом 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Рафалівська селищна  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Перейменувати комунальний позашкільний заклад «Рафалівська дитяча музична школа» Володимирецької районної ради Рівненської області (код ЄДРПОУ 25321171) у  комунальний позашкільний навчальний заклад «Рафалівська дитяча музична школа» Рафалівської селищної ради  Рівненської області.
 2. Затвердити Статут комунального позашкільного закладу «Рафалівська дитяча музична школа» Рафалівської селищної ради  Рівненської області.
 3. Комунальний позашкільний заклад «Рафалівська дитяча музична школа» Рафалівської  селищної  ради  Рівненської  області  являється правонаступником комунального позашкільного закладу «Рафалівська дитяча музична школа» Володимирецької районної ради Рівненської області по усім сукупним цивільним правам та обов’язкам, які  їм належать.
 4. Доручити директору комунального позашкільного закладу «Рафалівська дитяча музична школа» Рафалівської  селищної ради  Рівненської області здійснити реєстрацію внесених змін до відомостей про юридичну особу.
 5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою

 

 

Селищний   голова                                                              Василь СОВГУТЬ

 

Затверджено рішенням сесії Рафалівської селищної ради

від  __.06.2021 року №_____

 

 

Статут

комунального позашкільного  закладу

«Рафалівська дитяча музична школа»

Рафалівської селищної ради  Рівненської області

 

 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності комунального закладу «Рафалівська дитяча музична школа» Рафалівської селищної ради (далі – Заклад).

Заклад є об’єктом права спільної власності Рафалівської територіальної громади.

1.2. Засновником  Закладу є Рафалівська територіальна  громада  в особі Рафалівської селищної ради (далі – Засновник).

1.3. Заклад  керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України,  Положенням про мистецьку школу (Наказ Міністерства культури України від 09.08.2018 р. № 686 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня.2018 р. за № 1004/32456), рішеннями Рафалівської селищної ради, розпорядженнями голови Рафалівської селищної ради, наказами начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної,  цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.4. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах казначейства, печатку зі своєю назвою, а також бланки організаційно-розпорядної документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Заклад набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.4.1. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією. Доходи Закладу у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних Закладом від здійснення або на здійснення діяльності передбаченої цим Статутом, звільняються від оподаткування.

1.5. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Закладу здійснює  Засновник та відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради, в межах делегованих повноважень.

1.6. За своїм правовим статусом Заклад є комунальним закладом та фінансується з  бюджету територіальної громади.

1.7. Заклад самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Заклад не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не відповідає за зобов’язаннями Закладу.

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Закладу. Заклад не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.10. У межах своєї Статутної діяльності та положень даного Статуту Заклад має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах, господарських, адміністративних та третейських  судах.

1.11. Найменування Закладу:

– повне: Комунальний позашкільний навчальний заклад  «Рафалівська дитяча музична школа» Рафалівської селищної ради;

– скорочене:  КЗ   «Рафалівська ДМШ».

1.12. Юридична адреса: 34371, смт Рафалівка, вул. І. Франка, 15, Вараський район, Рівненська область.

 1. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ

2.1.   Головною метою Закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття позашкільної освіти, спрямованої на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні, навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.

2.2.  Основним завданням Закладу є:

виховання громадянина України; вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів; виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності; естетичне виховання дітей та юнацтва – пріоритетний напрямок розвитку культури України; навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтва; створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку; задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації; пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань; задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

2.3.  Предметом діяльності Закладу є:

навчання дітей гри на музичних інструментах.

2.4.   Заклад  може здійснювати за дорученням Засновника інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.5. Заклад формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з відділом освіти, культури молоді та спорту Рафалівської селищної ради, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.6. Заклад має право в межах погоджених планів роботи та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.7. Для забезпечення виконання покладених на Заклад завдань, зобов’язань Заклад має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

2.8. З метою виконання завдань, що стоять перед Закладом, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть створюватися різні відділення (музичне, художнє, хореографічне, театральне, хорове, естрадне та інші)  та  (або) відділи  (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва, скульптури, ліплення, класичного танцю, народного танцю, бального танцю та інші).

2.9. Заклад має право створювати різні структурні підрозділи, що працюють на засадах самоокупності. Положення, навчальні плани, програми структурного підрозділу розробляються і затверджуються директором. Напрямки роботи, розмір плати за навчання визначаються та затверджуються директором Закладу за погодженням із Засновником.

2.10. Заклад може мати філії. Рішення про створення філій приймається Закладом після погодження з Засновником.

2.11. Заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, начально-виховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами, створювати асоціації та інші організаційні структури за погодженням із Засновником.

2.12. Заклад може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких навчальних закладів.

2.13. Заклад може організовувати роботу своїх структурних підрозділів (класів) у приміщеннях загальноосвітніх, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.14. Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту форм і методів навчання.

Відділи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності, підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується директором Закладу і є підставою для проведення атестації.

Заклад може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

 1. МАЙНО  ЗАКЛАДУ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1. Майно Закладу становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Закладу.

3.2. Майно Закладу є спільною власністю Рафалівської територіальної громади і закріплюється за Закладом на праві оперативного управління.

3.2.1. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Заклад  здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

3.3. Джерелами формування майна Закладу є:

– грошові та матеріальні внески Засновника;

– майно, передане Засновником;

– безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, громадян;

– капітальні вкладення і фінансування з бюджету;

– майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян, у встановленому законодавством порядку;

– інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Додатковими джерелами формування коштів Закладу є:

– кошти, отримані за надання платних послуг в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України (Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. №1183  та Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами (далі – Порядок), затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 27.07.2010р. №736/902/758 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2010р.  за № 1196/18491).

 1. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

4.1. Заклад належить до системи позашкільної освіти, є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти.

4.2. Заклад  здійснює навчання і виховання  громадян у позаурочний та поза навчальний час.

4.3. Мова навчання у Закладі визначається Конституцією України, відповідним Законом України.

4.4. Заклад зобов’язаний виконувати завдання Засновника та відділу освіти, культури молоді та спорту Рафалівської селищної ради, в межах делегованих повноважень, а також враховувати їх при здійсненні своєї Статутної діяльності, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

4.5. Заклад не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним чи фізичним особам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Заклад має право лише за попередньою згодою Засновника.

4.6.  Списання з балансу матеріальних цінностей проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.7. Заклад  у своїй діяльності може співпрацювати з іншими  закладами у спосіб та в межах, визначеними чинним законодавством України.

4.8.  Заклад не має в своєму складі інших юридичних осіб.

4.9. Відносини Закладу з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

4.10.  Заклад має право вступати до об’єднань закладів в Україні та за її кордонами.

У випадку, якщо вступ до відповідних об’єднань передбачає сплату внесків то Заклад має право вступати до об’єднань закладів в Україні та за кордоном тільки за погодженням з профільними постійними комісіями Рафалівської селищної ради у порядку, визначеному головою Рафалівської селищної ради.

4.11. Заклад повинен погоджувати з відділом освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради. щорічні та квартальні плани роботи у визначеному ним порядку.

4.12. Заклад щорічно до 01 березня року, що настає за звітним роком надає Засновнику та відділу освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради звіт про виконання планів роботи.

4.13. Первинний бухгалтерський облік результатів роботи Закладу веде бухгалтерія КЗ «Рафалівська ДМШ», складає статистичну  інформацію,  а також  надає  відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законом.

4.14.  Заклад забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України. 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Право вступу до Закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до закладу в порядку встановленому для громадян України.

5.2. Прийом учнів до Закладу може здійснюватися протягом навчального року як на без конкурсній основі так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків або осіб, які їх замінюють додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у Закладі та копія свідоцтва про народження.

Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначаються педагогічною радою Закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом директора Закладу.

5.3. Заклад проводить прийом учнів віком від 6 років.  Термін навчання (без врахування часу навчання в групах, які працюють на засадах самоокупності) від 6 до 8 років відповідно до навчальних планів і програм, затверджених Міністерством культури України, або обраних Закладом для організації навчально-виховного процесу.

5.4. Документація Закладу, яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури України.

5.5. Навчальний рік у закладі починається першого вересня.

Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються директором Закладу згідно з строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.

Комплектування груп здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом викладача.

У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні Заклад може працювати за окремим планом, затвердженим директором Закладу.

Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

5.6. У період епідемій заклад може працювати за особливим режимом роботи, встановленим відповідно до законодавства.

5.7. Заклад працює за річним планом роботи.

5.8.Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами затвердженими Міністерством культури України.

5.9. Закладом можуть складатися експериментальні навчальні плани з урахуванням типового навчального плану. Запровадження експериментальних навчальних планів може здійснюватися виключно за спільним рішенням Міністерства культури України та Академії педагогічних наук України.

5.10. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:

 • індивідуальні та групові уроки;
 • репетиції;
 • перегляди, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти;
 • лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;
 • позаурочні заходи.
  • Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, перегляд навчальних робіт, вистав, тощо) визначаються відділами Закладу.
  • Основною формою навчально-виховної роботи є урок.

Тривалість одного уроку в Закладі визначається навчальними планами і програмами, за якими працює Заклад з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

 • віком від 5 до 6 років – 30хв;
 • віком від 6 до 7 років – 35хв;
 • старшого – 45хв.

Перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника.

Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладами, що затверджуються заступником керівника Закладу з навчальної роботи.

 • Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов’язані з навчально-виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.
 • Середня наповнюваність груп у закладі визначається типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженими Міністерством культури України.

Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин.

Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, обрані Закладом для організації навчального процесу.

 • Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12-бальна система, що затверджена Міністерством культури України.
 • Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими.

Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться іспити (виконуються випускні роботи), виставляється екзаменаційною комісією (художньою радою) на підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок (оцінок за випускні роботи).

Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення навчального року.

Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради.

 • Питання, пов’язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків, вирішуються директором Закладу на підставі подання відділень (відділів) за наявності відповідних документів.
 • Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв’язку з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу і предметів, програмами яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення із Закладу (при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою і затверджуються  наказами директора Закладу.

Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило до 20 вересня наступного навчального року.

 • Випускникам Закладу, які в установленому порядку здали випускні іспити (виконали випускні роботи), видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту для державних і комунальних навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок державного та місцевого бюджетів.
 • Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання навчальних планів та програм, видається документ про позашкільну освіту на підставі річних оцінок.
 • Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в Закладі. Для одержання документа про позашкільну освіту цим учням надається право повторного іспиту (іспитів).
 • Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділень або відділів.

За рішенням директора Закладу виключення учня може проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групах самоокупності – одного місяця відповідно до нормативно-правових актів.

 • Навчально-виховний процес у Закладі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій. 
 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Закладі є:

–  учні;

–  директор;

–  викладачі, концертмейстери;

–  батьки або особи, які їх замінюють;

– представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально- виховному процесі.

6.2. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

–     здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

 • добровільний вибір закладу та навчання певним видом мистецтв;
 • навчання декільком видам мистецтв або на декількох музичних інструментах;
 • безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчальною базою закладу;
 • участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках тощо;
 • повноцінні за змістом та тривалістю заняття;
 • вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.3. Учні користуються правом внутрішкільного переведення та переведення до іншого Закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюються за наказом директора.

6.4. Учні Закладу зобов’язані:

–     оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

–     підвищувати загальний культурний рівень;

–     дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими;

–     брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

–    дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

–     дотримуватися вимог Статуту.

6.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в Закладі.

6.6. Педагогічні працівники Закладу мають право на:

– внесення керівництву Закладу та Засновнику пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву Закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Закладі;

–    вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

–  участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

 • вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями;
 • захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
 • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законом.

6.7. Педагогічні працівники закладу зобов’язані;

– виконувати навчальні плани та програми;

 • надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів;
 • сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;
 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально- етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог;
 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
 • берегти здоров’я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;
 • виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом;
 • вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);
 • дотримуватися вимог Статуту Закладу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;
 • брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань, відділень, відділів, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • виконувати накази і розпорядження керівників Закладу, уповноваженого органу Засновника.

6.8. Викладачі, концертмейстери Закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.

6.9. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років.

6.10. Обсяг педагогічного навантаження працівників Закладу встановлюється керівником згідно із чинним законодавством.

Норма годин на одну тарифну ставку педагогічних працівників Закладу становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється пропорційно до обсягу педагогічного навантаження.

Завідувачам відділів здійснюється оплата в розмірі 15 відсотків від тарифної ставки.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

Перерозподіл педагогічного навантаження в Закладі в зв’язку з вибуттям чи зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється директором.

Оплата праці працівників Закладу здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, Міністерства культури України.

6.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених чинним  законодавством України.

6.12.  Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Закладу за їх наявності;

– звертатися до органів управління культурою, керівників Закладу та органів громадського самоврядування цього Закладу з питань навчання та виховання дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Закладу;

– захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування Закладу та у відповідних державних органах та в суді.

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

7.1. Вищим органом управління Закладом є Рафалівська селищна рада.

7.2.  До компетенції Рафалівської селищної ради.належить:

– погодження призначення та звільнення керівника у випадку передбаченому законом;

– визначення основних напрямків діяльності Закладу;

– затвердження та внесення змін до Статуту Закладу;

– розпорядження  основними  засобами Закладу;

– прийняття   рішення  про  відчуження  майна, надання майна в позику,  заставу, оренду;

– прийняття  рішення  про  припинення  діяльності  Закладу,  його ліквідацію,  затвердження  ліквідаційного  балансу;

– затвердження звітів про виконання Закладом своїх планів роботи;

– здійснення контролю за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та ефективністю управління Закладом.

7.3. Галузеве управління Закладом здійснює Рафалівська селищна рада в особі  відділу освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради, що має наступні повноваження:

7.3.1. Готує та подає на розгляд сесії селищної ради пропозиції та проекти рішень селищної ради з питань управління Закладом, у тому числі про:

– реорганізацію, ліквідацію Закладу;

– затвердження Статуту Закладу та змін до нього;

– відчуження майна Закладу, надання в заставу та інших видів забезпечення, передачу в концесію, здійснення операції уступки вимоги, переведення боргу, прийняття переведення боргу;

– передачу об’єктів Закладу до іншої власності та прийняття об’єктів інших форм власності до спільної власності Рафалівської територіальної громади;

– інші питання, визначені чинним законодавством України, що підлягають обов’язковому розгляду на сесії селищної ради.

7.3.2. У випадку порушення керівником Закладу законодавства України, умов Контракту та цього Статуту  надає пропозиції голові селищної ради про відсторонення керівника з займаної посади відповідно до чинного законодавства до вирішення питання про звільнення керівника.

7.3.3. Має право вносити пропозиції для призначення та звільнення керівника Закладу.

7.3.4. Організовує діяльність Закладу спрямовану на забезпечення суспільних потреб Рафалівської територіальної громади.

7.3.5. Забезпечує організацію роботи щодо реєстрації права власності та виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомості, що належать Закладу, а також щодо реєстрації права власності на земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти Закладу.

7.3.6. Здійснює контроль за ефективністю використання і збереження майна, що перебуває на балансі Закладу, та за своєчасним надходженням плати за оренду комунального майна та перерахуванням частини орендної плати до селищного бюджету.

7.3.7. Затверджує кошториси, фінансові плани, штатні розписи та структуру Закладу після їх попереднього обов’язкового погодження з профільними постійними комісіями селищної ради, здійснює контроль їх виконання.

7.3.8. Укладає Контракт з Керівником Закладу.

7.3.9. Щорічно звітує селищній раді про здійснення повноважень щодо галузевого управління об’єктами спільної власності територіальної громади. 

Керівник Закладу

7.4. Керівництво поточною діяльністю Закладу здійснює директор (далі – Керівник), який призначається  за результатами конкурсного відбору відділом освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради шляхом укладання контракту.

7.5. Вимоги та порядок проведення конкурсу на посаду Керівника Закладу.

7.5.1. Вимоги до кандидатів на посаду Керівника Закладу:

– мати вищу освіту;

– стаж педагогічної роботи не менше трьох років;

– володіє державною мовою;

– відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам та здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

7.5.2. Не може бути призначена на посаду Керівника Закладу  особа, яка:

– за  рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

7.6. Порядок конкурсного добору Керівника Закладу

7.6.1. Кандидатів на посаду Керівника Закладу визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.

7.6.2. Конкурсний добір Керівника Закладу  складається з таких етапів:

– оголошення Засновником та (або) відділом освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради конкурсу на посаду Керівника Закладу;

–   формування складу конкурсної комісії;

–   подання документів кандидатами на посаду Керівника Закладу;

–   добір кандидатів на посаду Керівника Закладу;

– призначення Засновником Керівника Закладу.

7.6.3. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує Засновник.

7.6.4. Засновник та (або) відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради оголошує конкурс на посаду Керівника Закладу не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень Керівника Закладу відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.

7.6.5. Оголошення про конкурс розміщується в офіційному друкованому виданні, на офіційному веб-сайті Засновника та (або) відділу освіти, культури молоді та спорту, на інформаційних сайтах, сайтах професійного спрямування, сайтах установ культури та може поширюватися в будь-який інший спосіб.

7.6.6. Оголошення про конкурс на посаду Керівника Закладу  має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

7.7. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

7.7.1. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

7.7.2. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджує своїм наказом Засновник та (або) відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради.

Засновник та (або) відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради  повинен сформувати персональний склад конкурсної комісії не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду Керівника Закладу.

По три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу Закладу, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та Засновник та (або) відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради

7.7.3. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу.

7.7.4. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Засновник та (або) відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради забезпечує відеофіксацію жеребкування та оприлюднює запис на своєму офіційному веб-сайті.

7.8. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

7.9. Членами конкурсної комісії можуть бути:

– незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

– члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

– члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

7.10. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

7.11. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

7.12. Засновник та (або) відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.

7.13. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

7.14.Подання документів для участі в конкурсі

7.14.1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду Керівника Закладу.

7.14.2. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

–  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

– автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

–  копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

–  два рекомендаційні листи довільної форми;

–  мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси Засновника та (або) відділу освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради у встановлений цією частиною строк.

7.14.3. Перелік документів, зазначених у частині другій цього пункту є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

7.14.4. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

7.14.5. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі Засновник та (або) відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради оприлюднює подані документи, визначені у частині другій цього пункту, на своєму офіційному веб-сайті відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

7,14.6. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту Засновника та (або) відділу освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради, які передаються конкурсній комісії.

7.14.7. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

7.15. Добір кандидатів на посаду Керівника Закладу культури та призначення Керівника

7.15.1. Конкурсний добір проводиться публічно.

7.15.2. Засновник та (або) відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку Закладу на один і п’ять років.

7.15.3. Засновник та (або) відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

7.15.4. За клопотанням члена конкурсної комісії Засновник та (або) відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради забезпечує його участь у засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. Відповідне клопотання подається не пізніш як за три дні до початку засідання конкурсної комісії.

7.15.5. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

7.15.6. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду Керівника Закладу, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

7.15.7. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду Керівника Закладу у разі невідповідності вимогам, зазначеним у пунктах 7.5.1., 7.5.2. цього Статуту, за рішенням конкурсної комісії.

7.15.8. Засновник та (або) відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради зобов’язаний оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу Закладу, фінансову звітність за попередній бюджетний період Закладу, на посаду Керівника якого проводиться конкурс.

7.15.9. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку Закладу на один і п’ять років.

7.15.10. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті  Засновника та (або) відділу освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради та в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

7.15.11. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

7.15.12. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

7.15.13. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс.

7.15.14. Засновник та (або) відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради зобов’язаний призначити переможця конкурсу Керівником. Підставою для видання наказу про призначення Керівника Закладу є підписання контракту.

7.16. В Контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

7.17. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громади.

7.18. Керівник підзвітний Засновнику та відділу освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Закладу, несе перед ним відповідальність за забезпечення діяльності Закладу відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно чинного законодавства України.

7.19. Керівник вирішує усі питання діяльності Закладу, з урахуванням  обмежень, передбачених даним Статутом.

7.20. До компетенції Керівника відноситься:

7.20.1. забезпечення  Статутної діяльності Закладу;

7.20.2. вирішення поточних питань роботи Закладу;

7.20.3. вирішення внутрішніх кадрових питань;

7.20.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

7.20.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

7.20.6. визначення порядку оплати праці працівників Закладу;

7.20.7. укладає договори та угоди, які пов’язані з діяльністю Закладу;

7.20.8. видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Закладу;

7.20.9. відкриває в органах державної казначейської служби рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Закладу;

7.20.10. має право першого підпису на фінансових документах;

7.20.11. розпоряджається коштами та майном Закладу відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

7.20.12. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Закладу згідно з чинним законодавством України;

7.20.13. затверджує посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

7.20.14. веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

7.20.15. застосовує заходи дисциплінарного стягнення на працівників Закладу;

7.20.16. зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Закладу згідно вимог Кодексу законів про працю України;

7.20.17. створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

7.20.18. несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі, майна Закладу;

7.20.19. Несе персональну відповідальність за будь-які порушення вчинені при зміні балансової вартості майна Закладу;

7.20.20. Вчиняє інші дії в порядку та межах встановлених чинним законодавством України.

7.21. При здійсненні діяльності Закладу Керівник забезпечує:

7.21.1. Дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Закладу;

7.21.2. Розробку структури та штатного розпису Закладу та подає їх на затвердження до відділу освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради.

7.21.3. Виконання Закладом у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

7.22. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Закладу та здійснює контроль за їх виконанням.

7.23. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Закладу  в межах чинного законодавства України.

7.24. У разі відсутності Керівника його обов’язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов’язків.  А у разі відсутності особи, що  може виконувати обов’язки Керівника, його обов’язки виконує посадова особа, визначена Засновником в установленому порядку.

7.25. На вимогу Засновника або відділу освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради, Заклад у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

 1. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

8.1. Трудовий колектив Закладу складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

8.2. Трудовий   колектив Закладу формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

8.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Закладу, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини між керівництвом Закладу та трудовим   колективом регулюються Колективним договором та  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку.

8.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект Колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

8.6. Заклад в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема, іноземних) та формувати тимчасові творчі (трудові) колективи.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

9.1. Контроль за діяльністю Закладу здійснює Рафалівська селищна рада та відділ освіти культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради.

9.2. Відносини Закладу з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  інших  нормативно-правових  актів  України,  які визначають компетенцію цих органів.

9.3.  На вимогу Засновника, Заклад зобов’язаний проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку. 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

10.1. Діяльність Закладу припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ) або ліквідації.

10.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рафалівської селищної ради або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

10.3 Рафалівська селищна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Закладу (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та   встановлюють порядок і строки припинення  діяльності Закладу відповідно до чинного законодавства України.

10.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Закладу може бути покладено на відділ освіти культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради.

10.5. У разі злиття Закладу з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов’язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття.

10.6. У разі приєднання Закладу до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов’язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Закладу – до нього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних юридичних осіб.

10.7. У разі поділу Закладу, усі його майнові права і обов’язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

10.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки Закладу.

10.9. У разі перетворення Закладу в іншу юридичну особу усі його майнові права і обов’язки переходять до новоутвореної юридичної  особи.

10.10.  Заклад може бути ліквідований:

за рішенням Рафалівської селищної ради.

за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.11. Заклад є таким, діяльність якого припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності. 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Рафалівської селищної ради..

11.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.