Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу

 Регуляторний акт розроблено відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 зі змінами від 16.12.2015 № 1151.

Назва регуляторного акта: «Про встановлення ставок і пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік»

Регуляторний орган:  Рафалівська селищна рада.

Розробник документа: Секретар ради

Відповідальна особа: Бабецька Наталія Степанівна

Контактний телефон: (03634) 5-61-60

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно статті 10 та пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному цим кодексом.

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів є нормативно-правовими актами, копії яких надсилаються в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року та офіційно оприлюднюються органом місцевого самоврядування до 15 липня, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

У разі неприйняття селищною радою рішень про встановлення місцевих податків та зборів, такі податки справляються, виходячи із норм Податкового кодексу України, із застосуванням мінімальних ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному року, в якому ставки застосовуються.

Місцеві податки і збори зараховуються в повному обсязі до сільського бюджету та є бюджетоформуючим джерелом на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ та на благоустрій території Рафалівської селищної територіальної громади.

Прийняття рішення з даного питання є особливо важливим для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків, зарахування надходжень до сільського бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів, впорядкує деякі питання ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість населених пунктів Рафалівської селищної територіальної громади

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни Так
Держава (територіальна громада) Так
Суб’єктами господарювання Так
у тому числі суб’єктами малого підприємництва Так

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією селищної  ради.

 1. Цілі державного регулювання

Основною метою розробки проекту рішення є забезпечення практичної реалізації статей 10, 266 глави 1 розділу ХІV Податкового Кодексу України шляхом встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території населених пунктів Рафалівської селищної територіальної громади..

Прийняття запропонованого регуляторного акту спрямоване на:

– створення єдиного механізму справляння податку на нерухоме майно;

– встановлення ставок місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які б враховували особливості території та інтереси жителів населених пунктів Рафалівської селищної територіальної громади

– врегулювання правовідносин з питань оподаткування між селищною радою, суб’єктами господарювання та громадянами;

– збільшення надходжень до селищного бюджету за рахунок перегляду ставок податку на нерухоме майно та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток громади;

– здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме майно при формуванні селищного бюджету;

– забезпеченню дотримання вимог Податкового кодексу щодо місцевих податків і зборів.

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

3.1. Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту – рішення селищної ради «Про встановлення ставок і пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік»

Прийняття даного рішення забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на нерухоме майно на території Рафалівської територіальної громади та сприятиме відповідному наповненню місцевого бюджету, створенню фінансової основи самодостатності громади.
Альтернатива 2.

Не виносити на розгляд сесії та не приймати рішення селищної ради «Про встановлення ставок і пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік»

Така альтернатива не є прийнятною, так як відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом за мінімальними ставками, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (орган місцевого самоврядування)

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. 1. Чітка регламентація порядку нарахування та сплати податку на нерухоме майно і забезпечення прогнозованих надходжень до селищного бюджету.

2. Посилення фінансових можливостей селищної ради для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

1.Витрати на розробку та прийняття регуляторного акта.

2. Витрати щодо проведення аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акту.

Альтернатива 2.

 

Відсутні. 1. Відсутність єдиного механізму справляння податку на нерухоме майно.

2. Зменшення надходжень до селищного бюджету через застосування мінімальних ставок податку, як це передбачено статтею 12 розділу І Податкового кодексу України.

3. Зменшення можливості в повній мірі фінансувати виконання програми економічного і соціального розвитку громади.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Встановлення чіткого диференційованого порядку нарахування та сплати податку на нерухоме майно та отримання можливості для підвищення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного її мешканця. Час затрачений на вивчення

нормативно-правової бази з питань оподаткування та ознайомлення з проектом даного рішення.

Альтернатива 2.

 

Відсутні. Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання (платників податку)

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 15 46 61
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 25 75 100

 Примітка. Джерело отриманих показників – дані, отримані внаслідок аналізу кількості платників податків та інших платежів, що надходять до селищного бюджету, хоча об’єктивно визначити їх кількість неможливо

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. 1.Встановлення чіткої процедури визначення ставок податку на нерухоме майно.

2. Передбачуваність дій влади.

3. Прогнозування умов господарювання і витрат зумовлених використанням нерухомого майна.

4. Удосконалення взаємовідносин між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно.

1. Час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з питань оподаткування та ознайомлення з проектом даного рішення.

2. Сплата податку за запропонованими новими ставками.

 

Альтернатива 2.

 

Сплата податку за

ставками, передбаченими

Податковим кодексом України.

Витрати пов’язані лише зі сплатою податку на нерухоме майно.

 Витрати на одного суб’єкта господарювання, які виникають внаслідок дії регуляторного акта.

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1  Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного  суб’єкта господарювання великого і середнього  підприємництва, які виникають внаслідок дії

регуляторного акта)

Відсутні
Альтернатива 2  Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного  суб’єкта господарювання великого і середнього  підприємництва, які виникають внаслідок дії

регуляторного акта)

Відсутні.
 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Альтернатива 1. 3 Прийняття рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння податку нерухоме майно, наповнення селищного бюджету, виконання програми соціально-економічного розвитку громади.

Встановлення прийнятних та обґрунтованих розмірів ставок податку нерухоме майно, з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання,встановлення податкових пільг.

Альтернатива 2.

 

1 Ціль регуляторного акта не може бути досягнута так як не відповідає чинному законодавству (типовому рішенню).

Зменшення надходжень до селищного  бюджету через застосування мінімальних ставок податку, як це передбачено статтею 12 розділу І Податкового кодексу України.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати(підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1. 1. Встановлення чіткої процедури визначення ставок податку на нерухоме майно.

2.Передбачувані

сть дій влади.

3. Прогнозування умов господарю-вання і витрат зумовлених використанням нерухомого майна.

4. Удосконалення взаємовідносин між селищною радою, органом фіскальної служби та суб’єктами госпо-дарювання, пов’я-заних зі справ-лянням податку на нерухоме майно.

1. Час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з питань оподаткування та ознайомлення з проектом даного рішення.

2. Сплата податку на нерухоме майно за запропонованими новими ставками.

 

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Прийняття рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння податку на нерухоме майно, наповнення селищного бюджету, виконання програми економічного і соціального розвитку громади.

 

Альтернатива 2.

 

Сплата податку за

ставками, передбаченими

Податковим кодексом України..

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку. Невідповідність регуляторного акта чинному законодавству – формі типового рішення про встановлення ставок і пільг зі сплати податку  на нерухоме майно.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Прийняття проєкту акта забезпечить повною мірою досягнення задекларованих ним цілей стосовно визначення чітких та прозорих механізмів справляння податку на нерухоме майно, наповнення селищного бюджету, виконання програми економічного і соціального розвитку громади.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податку.

Проєкт рішення є нормативно-правовим актом, зовнішніми факторами впливу на його дію є  зміни до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин внаслідок зміни політичної або економічної ситуації в країні.
Альтернатива 2 Неприйняття проекту акта не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання внаслідок невідповідності діючого рішення чинному законодавству України, що в свою чергу призведе до втрат доходної частини бюджету і відповідно не повного виконання програми економічного і соціального розвитку громади. Зміни до чинного законодавства:

–             Податкового кодексу України,

–            Бюджетного кодексу України,

–            Земельного кодексу України,

–             інших законів (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропонований проєкт регуляторного акта визначає і регулює повноваження Рафалівської селищної ради та її виконавчого комітету щодо встановлення ставок та пільг по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Рафалівської селищної територіальної громади..

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення Рафалівської селищної ради «Про встановлення ставок і пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік», що забезпечить можливість:

 • встановлення розмірів ставок та пільг по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік;
 • визначення чітких та прозорих механізмів справляння податку на нерухоме майно;
 • забезпечення надходжень даного податку до селищного бюджету.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечення інформування суб’єктів господарювання та громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи виконкомом селищної  ради.

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні продовжувати або виконувати ці вимоги

 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 Регуляторний акт має обмежений строк дії – один рік, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

Відповідно до підпункту 4 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності даного регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

Назва показника 2020 р

(факт)

2021 р. (очікуване) 2022 р.

(прогноз)

Кількість юридичних та фізичних осіб, платників податку  69 70 72
Надходження податку на нерухоме майно з юридичних та фізичних осіб (тис. грн.) 367,63 487,7 490,0
Рівень поінформованості платників податку стосовно основних положень регуляторного акта Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються згідно чинного законодавства. Таким чином, рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з ним.

Проект регуляторного акту оприлюднено, прийняте рішення буде оприлюднено згідно чинного законодавства

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

В разі прийняття запропонованого проекту рішення, строк дії якого – 2022 рік, буде здійснено базове та повторне відстеження результативності дії регуляторного акту шляхом аналізу статистичної інформації та моніторингу податкових надходжень.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання ним чинності.

Відстеження результативності дії регуляторного акта будуть здійснюватися статистичним методом. У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації, наданої відповідними органами державної влади, органами статистики, фінансовим відділом селищної ради, буде проводитися щодо розміру надходжень до селищного бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

Секретар ради:                                                              Наталія БАБЕЦЬКА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *